Lokalna samouprava

Obavještenja i informacije

Građanski biro - Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Štampaj E-pošta

poslovi.png informator-modif.png zahtijrvi-i-molbe.png
 

2.1. zahtijev za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije (DUP-a;UPN-a;PUN-a;GUP-a;PPO) 

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Izvod iz katastarskog plana ( ne stariji od 6 mjeseci)
 • Uplata administrativne takse u iznosu od 10 € na žiro račun br. 510-9226777-17

2.2. zahtijev za izmjenu i dopunu planske dokumentacije

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Izvod katastarskog plana
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu
 • Skicu mogućeg urbanističkog rješenja koje se po ovom zahtjevu traži
 • izjava stranke o spremnosti da učestvuje u finansiranju izmjena i dopuna Plana
  uplata administrativne takse u iznosu od 5 € žiro račun broj 510-9226777-17

2.3. zahtijev za izdavanje riješenja o lokaciji za izgradnju ili rekonstrukciji objekta

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (Uprava  za  nekretnine  RCG.Područna jedinica  KotorJV sprat zgrade Opštine Kotor)
 • Geodetsku podlogu R 1:200
 • zvod iz katastarskog plana R 1:1000 ili 1:2500 (Uprava  za   nekretnine  RCG, Područna jedinica  KotorJV sprat zgrade Opštine Kotor)

NAPOMENA: Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci

 • Uslovi zaštite životne sredine (Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora RCG Podgorica)
 • Uslovi zaštite kulturne baštine (Ministarstvo kulture RCG - Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor)

Uplata administrativne takse u iznosu od:

 • 100,00 € za izgradnju individualne stambene zgrade
 • 100,00 € za izgradnju poslovnog objekta do 50 m2
 • 150,00 € za izgradnju poslovnog objekta preko 50 m2
 • 150,00 €za izgradnju poslovno-stambene zgrade
 • 80,00 € za rekonstrukciju poslovne zgrade ili prostrora do 50 m2
 • 120,00 € za rekonsrukciju poslovne zgrade ili prostora preko 50 m2
 • 80,00 € za ronstrukciju stambene zgrade
 • 100,00 € za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade
 • 50,00 € za izdavanje Riješenja o lokaciji za poslovni prostor (utvrđivanje nove namjene)
 • 80,00 € za dogradnju i nadogradnju stambene zgrade
 • 80,00 € za izgradnju garažnog i pomoćnog objekta
 • 80,00 € za izgradnju mandraća i ponte na žiro račun

br. 510-9226777-17 svrha doznake, administrativna taksa.

2.4 zahtjev za izdavanje riješenja o lokaciji za postavljanje privremenog objekta

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu(ugovor o zakupu ili ugovor o korišćenju javne površine sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora
 • dokaz o uplati komunalne takse
 • dokaz o regulisanju naknade o korišćenju komunalnih usluga -Ugovor o odvozu smeća sa JKP »Kotor«.

Uplata administrativne takse u iznosu od:

 • 50,00 €  za privremene objekte tipa montažne kućice do 50m2
 • 100,00 €  za privremene objekte preko 50 m2 30,00 € za kioske, auto-kampove i sl.
 • 10,00 € za štandove, panoe, tezge, aparate, konzervatore za sladoled
 • 30,00 € za bilborde, telefonske govornice, zabavne parkove na žiro- račun broj: 510-9226777-17 - u korist prihoda opštinskih organa, uprave Kotor.

NAPOMENA: privremeni objekti za čije postavljanje nije potrebno izdavanje građevinske dozvole postavljaju se na osnovu riješenja o lokaciji.

2.5.  Zahtijev za izdavanje građevinske dozvole za postavljanje ili izgradnju privremenog objekla

NAPOMENA: građevinska dozvola izdaje se za sve privremene objekte koji se prilikom postavljenja ili izgradnje privremeno priključuju na objekte komunalne infrastrukture (Vodovod i kanalizacija, saobraćajnice, PTT i elektro mrežu)

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • riješenje o lokaciji
 • prospekt ili projekat za postavljanja ili izgradnju privremenog objekta na koji je izdata urbanističke saglasnost
 • dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu (ugovor o zakupu građevinskog zemljišta ili javne površine)
 • saglasnost javnih službi ili nadležnih organa (elektro, vodoprivredna, sanitarna, PTT, protivpožarna i druge potrebne)
 • Uplata administrativne takse u iznosu od 0,1 % od predračunske vrijednosti objektana žiro- račun broj: 510-9226777-17 - u korist prihoda opštinskih organa, uprave Kotor.

2.6.  zahtjev za lokaciju za postavljanje ili produženje korišćenja terase ugostiteljskog objekta

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o uplati komunalne takse
 • Dokaz o uplati naknade za privremeno korišćenje javne površine
 • Ugovor o korišćenju javne površine sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora
 • Dokaz o regulisanju naknade o korišćenju komunalnih usluga -Ugovor o odvozu smeća sa JKP »Kotor«.
 • uplata administrativne takse u iznosu od 20,00 € na žiro račun broj: 510-9226777-17

2.7. zahtijev za izdavanje građevinske dozvole (za izgradnju, nadogradnju, dogradnju, rekonstrukciju, legalizaciju)

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Rješenje o lokaciji sa urbanističko-tehničkim uslovima.
 • Glavni projekat i riješenje o urbanističkoj saglasnosti
 • Dokaz o pravu svojine ( ne stariji od 6 mjeseci) ili drugom pravu na građevinskom zemljištu
 • Dokaz o regulisanju obaveza naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
 • Elektroenergetsku saglasnost
 • Saglasnost JP „Vodovod i kanalizacija" Kotor
 • Vodoprivrednu saglasnost - Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Kotor
 • Sanitarnu saglasnost - Republička sanitama inspekcija
 • Protivpožarnu saglasnost - MUP RCG Podgorica
 • Saobraćajnu saglasnost- Direkcija za puteve RCG Podgorica
 • PTT saglasnost - Telekom CG - TK centar Kotor
 • Ekološku saglasnost - Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora RC Podgorica
 • Dokaz o izmirenim obavezama na ime naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja-JP „Crnogorsko primorje".
 • Potvrda Uprave za odbranu u RCG- Podgorica, kao dokaz da su izmirene obaveze doprinosa za izgradnju i održavanje javnih skloništa.
 • Zaključen Ugovor o deponovanju otpadnog materijala-šuta i kabastog otpada, sa Javnim komunalnim preduzećem „Kotor".
 • Uplata administrativne takse u iznosu od 0,1 % predračunske vrijednosti objekta na žiro račun br. 510-9226777-17

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obaveza 'je podnosica da priloži  originalnu dokumentaciju.

2.8. zahtijev za pretvaranje stambenog ili pomoćnog prostora u poslovni

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o vlasništvu objekta
 • izvod iz katastarskog plana.
 • građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat
 • projekat rekonstrukcije poslovnog prostora ili projekat enterijera
 • Zapisnik sa lica mjesta ovlašćenog službenika Sekretarijata
 • uplata administrativne takse u iznosu od 0,1 % predračunske vrijednosti objekta na žiro ra?un br. 510-9226777-17

2.9. zahtijev za pretvaranje stambenog ili pomoćnog prostora u poslovni u etažnim zgradama

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o vlasništvu objekta.
 • izvod iz katastarskog plana.
 • građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat.
 • Projekat rekonstrukcije prostora
 • Zapisnik sa lica mjesta ovlašćenog lica Sekretarijata
 • Odluku skupštine vlasnika etažne zgrade
 • Ugovor o regulisanju međusobnih prava sa skupštinom vlasnika zgrade.
 • uplata administrativne takse u iznosu 0,1% predračunske vrijednosti na žiro račun br. 510-9226777-17

2.10. zahtijev za pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni prostor prema Zakonu o etažnoj svojini (radi izdavanja riješenja o lokaciji)

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o vlasništvu objekta (za sve posebne djelove zgrade)
 • izvod iz katastarskog plana.
 • građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat
 • Zapisnik sa lica mjesta ovlašćenog lica Sekretarijata
 • Odluku skupštine vlasnika etažne zgrade
 • Ugovor o regulisanju međusobnih prava sa skupštinom vlasnika zgrade.
 • uplata administrativne takse u iznosu od 80,00 eura na žiro račun br. 510-9226777

NAPOMENA: građevinska dozvola za pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni prostor etažne stambene zgrade izdaje se u Zakonom predviđenom postupku, a stranka prilaže zahtijev i dokaze kao uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

2.11.  zahtjev za nadogradnju etažne stambene zgrade prema Zakonu o etažnoj svojini (radi izdavanja riješenja o lokaciji)

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Dokaz o vlasništvu objekta- za sve posebne djelove zgrade
 • izvod iz katastarskog plana
 • građevinsku i uptrebnu dozvolu za objekat
 • Odluku Skupštine vlasnika zgrade sa zapisnikom o održanom sastanku skupštine vlasnika
 • Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa Skupštinom vlasnika zgrade.
 • Izvještaj stanara
 • Idejno rješenje
 • Zapisnik sa lica mjesta ovlašćenog službenika Sekretarijata uplata administrativne takse u iznosu od 80,00 eura na žiro račun br. 510-9226777-17 .

NAPOMENA: građevinska dozvola za nadogradnju etažne stambene zgrade izdaje se u Zakonom predviđenom postupku, a stranka prilaže zahtijev i dokaze kao uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

2.12.  ovjera ugovora o otkupu stana

 • Zahtjev je taksiran sa 5€ a.t. i uplaćen na ž.r.br. 510-9226777-17

2.13.  zahtijev za tehnički prijem radi izdavanja riješenja o upotrebi objekta

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • dokaz o vlasnosti objekta
 • građevinska dozvola za objekat
 • Atest o izmjerenom otporu uzemljenja - za elektroinstalaciju.
 • Sanitama saglasnost na upotrebu objekta- Republički sanitarni inspektor
 • Projekat enterijera ili projekat izvedenog stanja stambenog/poslovnog objekta
 • Protivpožarnu saglasnost MUP RCG - Podgorica
 • uplata administrativne takse u iznosu od 0,2% od Investicione vrednosti objekta

NAPOMENA: Ako je kod gradnje objekta odstupljeno od odobrenja za gradnju objekat se ne može tehnički primiti. U tom slučaju investitor je obavezan u posebnom postupku kod ovog Sekretarijata zatražiti dopunsku građevinsku dozvolu. Nakon izdavanja dopunske građevinske dozvole koja obuhvata sve ono što je odstupanjem od projekta izgrađeno stiču se uslovi da se za objekat

može izdati upotrebna dozvola. Za ponovni tehnički pregled i prijem objekta mora se ponoviti zahtjev.

2.14. zahtijev za davanje urbanističke saglasnosti

Uz zahtijev stranka prilaže:

 • Tehničku dokumentaciju, projekat u dva primjerka
 • Kopiju rješenja o lokaciji
 • Saglasnost na dio teh.doku. o zaštiti život.sredine (Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora RCG)
 • Saglasnost na dio teh.doku. o zaštiti kulturne baštine (Ministarstvo kulture RCG)
 • Izvještaj o tehničkoj kontroli (Preduzeće ili drugo pravno lice, ovlašćeno za projektovanje)
 • Uplatu u iznosu od:
 • 50,00 eura za objekte do 100 m2
 • 100,00 eura za objekte od 100-500 m2
 • 200,00 eura za objekte od 500 - 1000 m2 na žiro račun br. 510-9226777-17 svrha doznake, administrativna taksa.

2.15. pokretanje postupka inspekcijske kontrole u oblasti građevinarstva

 • stranka podnosi pismeni zahtijev koji se ne taksira.